kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Etický kodex psychoterapeuta

1. Etický kodex stanoví nezávislost a nestrannost poskytovaných služeb.
- Každý člověk má právo na poskytnutí služeb bez ohledu na (barvu pleti, pohlaví, rasa, náboženství, zdravotní stav, věk...)
 
2. Etický kodex vychází ze Základní listiny práv a svobod a stanoví respektování práv klientů v poradenském procesu:
-právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí
-právo klienta na jeho anonymitu
-právo klienta odmítnout nabízenou službu, nebo odstoupit od zakázky i bez uvedeného důvodu
 
3. Etický kodex stanoví nezpochybnitelnost lidské důstojnosti klienta.
-klient je informován ve srozumitelné formě,  s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda službu využije či nikoliv
-v kontaktu s klienty se terapeut nevyjadřuje znevažujícím způsobem o jiných terapeutech, a to ani v případě, kdy s jejich přístupem či postupy nesouhlasí
 
4. Etický kodex stanoví ochranu osobních dat a informací o klientech:
-terapeut je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona § č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
-mlčenlivost musí být ze zákona zachována ve všech případech vyjma oznamovací  povinnosti (např. trestný čin vraždy) a žádosti o informace od soudu. Pro žádosti policie a oddělení sociálně právní ochrany dětí, je vyžadován souhlas klienta - mlčenlivost je i mezi partnery: není možno sdělovat obsah individuální konzultace druhému partnerovi, při společně konzultaci se pracuje pouze s tím, co partneři sdělí
 
5. Etický kodex zakazuje navázání intimního, sexuálního vztahu s klientem během poradenského vedení.
-terapeut nepřijímá do péče osobu, se kterou má významný osobní či úzce příbuzenský vztah
 
6. Terapeut vede o výkonu svého povolání řádnou dokumentaci a chrání ji před případným zneužitím.
-o každém klientovi se vedou záznamy, které jsou uloženy v uzamykatelných prostorách a skříních
- po skončení terapie jsou tyto záznamy skartovány
 
7. Terapeut je povinen si vyžádat souhlas klienta k navázání kontaktu s jinou institucí a sdělení informací týkající se jeho osoby. Je povinen vyžádat si souhlas klienta ke zveřejněním jeho dat.
-např. Vypracování požadované zprávy, nebo kontaktování po dohodě s klientem jiné instituce
 
8. Terapeut informuje klienta, že společné rozhovory budou nahrávány, zvlášť si vyžádá jeho souhlas k jejich zveřejnění a je povinen vyžádat si souhlas klienta s přítomností dalších osob za účelem náslechu.
 
9. Terapeut je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a dodržovat je.
 
10. Terapeut je povinen se dále odborně vzdělávat, tak aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně a lege artis.
 
11. Terapeut nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby.
-např.. v rámci střetu zájmů nesmí žádat, ani přijmou, využít nabídku (proti) služby či úsluhy od klienta
 
12. Pokud terapeut nemůže z konkrétních a oprávněných důvodů přijmout klienta mezi své klienty, je povinen mu nabídnout odborné ekvivalentní služby ze státní a soukromé sféry.
 
13. Terapeut má právo si vyžádat odbornou konzultaci, supervizi.
 
14. Terapeut realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi.
-může odmítnout zakázku klienta, která je v rozporu s určujícími životními hodnotami a zásadami terapeuta
 
15. Na porušení pravidel a zásad Etického kodexu může upozornit terapeuta kdokoliv.