kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Všeobecné Informace k TERAPII a souhlas klienta

Přicházíte na psychoterapii/ hypnoterapii/ konzultaci (dále jen ‚‚TERAPIE‘‘) do Centra Libora Činky, protože patrně chcete zlepšit kvalitu vašeho života. Potažmo může být vaším cílem zlepšit vaši vnitřní spokojenost, rovnováhu, schopnost naplňování cílů, komunikaci s rodinou, šéfem, partnerem/partnerkou, kolegy, obecně s okolím atd. nebo máte zdravotní problémy, pro které medicína nenašla vám vyhovující řešení nebo vám byla psychoterapeutická pomoc doporučena vaším lékařem. Naše společné TERAPIE jsou postaveny na osobním vztahu. A ty fungují tehdy, pokud obě strany znají svá práva, povinnosti a informace.

I. Etický kodex

Veškerá práva a povinnosti hypnoterapeuta upravuje Etický kodex psychoterapeuta (etický kodex je vyvěšen v provozovně).

II. Další práva

Klient právo zeptat se na cokoli, co během TERAPIE bude probíhat. Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše otázky v souvislosti s terapií. Můžete se ptát na cokoli, co je podle vás prospěšné pro zlepšení vašeho života. Můžete se ptát na na kvalifikaci i praxi terapeuta. TERAPIE můžete kdykoli ukončit. Máte právo v terapii odmítnout cokoli, co vám nabídneme nebo navrhneme.

III. Co byste měli vědět o hypnóze a hypnoterapii

 • Hypnóza není spánek, jen může připomínat mezistav při usínání či probouzení.
 • V hypnóze slyšíte, je však rozdíl v podvědomém zpracování mimo oblast vědomí.
 • Hypnoterapie, které u mě budete absolvovat, mohou být až mnohonásobně účinnější než terapie trvající řadu let např. psychoanalýza. Přesto jde vždy o proces učení se hypnotickému prožívání. S odstupem času dochází k násobení možností a zkušeností. S každou další hypnózou může docházet k prohlubování či zintenzivňování hypnotických fenoménů týkajících se času, prostoru a změn vnímání a prožívání různých stavů mysli.
 • V hypnóze je možné si dělat pohodlí, upravovat polohu těla, polovědomě či zcela nevědomě, jako se to děje v noci zatímco spíte.
 • Části probíhajícího transu mohou připomínat denní snění – je tedy běžné i vstoupení do transu s otevřenýma očima. Toho se využívá zejména při terapii sportovců a osob, které se potřebují veřejně prezentovat.
 • V transu se v podvědomí mění časo-prostorové vztahy nervových propojení. Jejich uvědomění je však subtilní a leckdy až následné, podobně jako si po čase uvědomíte, že máte například delší nehty, o jejichž růst jste se nijak vědomě nezasloužili.
 • Hypnóza je procesem vytváření propojení vědomí a rozsáhlých podvědomých zdrojů.
 • Hypnózu nelze vnutit. Nelze tedy podsunout něco, čím by si dotyčný zkomplikoval život. Podvědomí odmítá to, co by bylo v rozporu s hlavními řídícími strukturami v podvědomí.
  Příklad: Zhypnotizovaného zločince nelze donutit k přiznání se, i on má chránící podvědomí. Jak autohypnóza prováděná doma po předchozím zážitku a instruktáži u zkušeného hypnoterapeuta, tak ani hypnóza vedená hypnoterapeutem nesmí být vnucováním, nátlakem, protože by došlo k narušení důvěry podvědomí a to by se obtížně napravovalo.
 • Dovolte myšlenkám a tělesným procesům jako je dýchání, spontánní pohyby těla volně plynout. Vyhněte se proto snaze vnutit si sami sobě vaše představy o hypnóze, vnutit si relaxaci, tělesnou tíhu, vizualizaci, neslyšení okolí na povel a hodnocení hloubky hypnózy dle laických představ.  Snaha o vědomé hodnocení by zbytečně narušila ponoření do nitra a prodloužila terapeutický proces. Odložte neprofesionální představy budované autory knih a filmů, kde hypnóza hraje roli.
 • Hypnóza není o pozorování kyvadla, hodinek, točící se spirály či o uhrančivém pohledu nad pacientem ležícím na pohovce.
 • Moderní hypnóza není o vnucování vůle. Tak tomu bylo v padesátých letech minulého století! Moderní hypnóza se vyvinula na základě zkušeností, které prokázaly, že zastaralé formy vnucování vůle jsou velmi málo účinné. Účinnost autoritativních forem se vyskytovala v zásadě jen u jedinců, kteří vnitřně toužili být ovládáni. Moderní hypnoterapie naopak pomáhá utřídit a využít to, co již v člověku je a jen není vhodně propojeno.  Ohromujících výsledků dosahoval jeden z nejvýznamnějších expertů na hypnózu Milton H. Erickson, a proto jsou dnes jeho postupy využívány celosvětově. Jakkoli jde o velmi komplexní vědu, tak hypnoterapie (zjednodušeně řečeno) připomíná proces defragmentace disku počítače, kdy „nepořádek“ na disku, zastaralé programy, či dokonce viry zabraňovaly spuštění správných, rychlejších a hlavně zdraví a psychice komplexně prospěšných programů. Na rozdíl od počítače je však potřeba proces někdy vícekrát opakovat.
 • Důvodem, proč jsou v poslední době velmi oceňované různé formy meditací a relaxací, spočívá v tom, že žijeme ve velmi složitém světě a zapomínáme na nutnost regenerace sil. I velmi zjednodušené meditace, relaxace toto často mohou dodat, a tak podpořit ozdravné procesy. Řada běžně dostupných meditací a relaxací je však vytvořena na základě překonaných poznatků, a proto doporučuji se vyhnout regresní terapii a „psychoanalytickým“ postupům.
 • Hypnoterapie, s kterou se budete setkávat pod naším vedením, patří mezi nejvyspělejší, a to i ve světovém měřítku. Garantujeme vám profesionalitu. Kontinuálně se vzděláváme zejména na zahraničních výcvicích v GB a USA pod vedením předních světových odborníků. Jsme řádnými nebo kandidátními členy České asociace pro psychoterapii, tedy všichni terapeuti jsou způsobilý k výkonu psychoterapie a mají buď ukončený psychoterapeutický výcvik nebo jsou v dlouhodobém výcviku a pracují pod supervizí, psychoterapii jsou oprávněni vykonávat samostatně.
 • Hypnózu k terapii používáme, jakmile klient specificky formuluje kompletní výsledek, který chce dlouhodobě prožívat. Tím je zajištěno, že síla hypnózy bude nasměrována správným směrem a dojde k zásadním změnám na cestě k cíli již během pár setkání.
 • Platí, že účinná terapie vzniká pouze plnou spoluprací klienta a hypnoterapeuta a nemůže být pasivním přístupem typu „Udělejte to za mne.“ Terapeutická hypnóza se zejména časově a vizuálně liší od efektů v hypnoshow, kde nejde o trvalý efekt, ale o ukázky, vzdělání a pobavení účastníků.
 • Bude-li potřeba, aby se hypnoterapeut v rámci komunikace s podvědomím dotkl čela hypnotizovaného, jeho kloubů, špiček prstů, hřbetu rukou, zápěstí, paže, tak to klientovi vždy oznámí.
 • V rámci terapie mohou být zadávány „domácí úkoly“. Klient má právo úkol odmítnout s vědomím, že odmítá ověřený postup, a může tak dojít ke zpomalení procesu terapie.
 • Obecně platí, že přicházíte-li z vážných důvodů, berete situaci a zde napsané i vyřčené instrukce hypnoterapeuta vážně, pak můžete očekávat rychlejší nastartování procesu proměny než jakýmikoli jinými způsoby. Vaše plné nasazení umožní vašemu podvědomí, aby vybralo z dlouhodobého hlediska optimální prostor a čas.

IV. Délka TERAPIE a cena

TERAPIE trvá zpravidla 90 minut. Nenabízím terapii ve smyslu zdravotní péče, a tedy nepředepisuji léky či jejich dávkování. Toto vždy zajišťuje váš lékař, zpravidla psychiatr. TERAPIE nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Klient si TERAPIE hradí sám dle ceníku a před návštěvou se seznámil s platnými cenami. Ceny jsou také vyvěšeny i v provozovně hypnoterapeuta a zveřejněny na webu a v rezervačním systému.

V. Platba za TERAPIE

Způsob úhrady si volí klient. Hradit TERAPIE lze hotově, platební kartou nebo prostřednictvím karet a voucherů benefitních společností. Spolupracuji s těmito benefitními společnostmi: Benefit Plus, Sodexo, Edenred, Benefity, UP Česká republika.

U online TERAPIE je klientovi vystavena faktura předem. Klient je povinen uhradit TERAPIE před jejím konáním.

Pokud se klient rozhodl zakoupit balíček 3 terapeutických setkání za zvýhodněnou cenu je povinnen je vyčerpat nejdéle do 6 měsíců od zakoupení, nevyčerpaná sezení tak po uplynutí této doby propadají.

VI. Online TERAPIE

Online TERAPIE probíhají prostřednictvím aplikace ZOOM. Po uhrazení platby je klientovi zaslán na email odkaz, který je chráněn heslem. Současně je klientovi zaslán odkaz pro používání aplikace DeePsy viz bod 10. Před každou a po konci každé TERAPIE je klientovi odeslán dotazník pro získání zpětné vazby viz článek XI. Aplikace Deepsy.

VII. Komunikace s terapeutem

Na maily, SMS i zmeškané hovory odpovídám klientovi zpravidla do 24 hodin v pracovních dnech. 

Před prvním setkáním je klientovi zaslán cca 2 - 3 dny před objednaným termínem informační email se všemi informacemi, následně je klient zařazen do seznamu klientů v aplikaci Deepsy a je mu zaslán vstupní dotazník viz článek XI. Aplikace Deepsy. Dotazníky před terapií jsou klientovi zaslány automaticky emailem v den sezení.

VIII. Vaše zodpovědnost

Vaší zodpovědností je dostavit se na TERAPII včas, a to dle předchozí rezervace, kterou jste učinil v rezervačním systému osobně nebo telefonicky. 3 - 4 dny  před plánovaným setkáním bude klientovi zaslána automatizovaná sms zpráva nebo email, kde připomenemu termín TERAPIE.

Pokud potřebujete TERAPIE zrušit, konejte tak bezodkladně prostřednictvím emailu, v kterém je potvrzen termín TERAPIE nebo telefonicky na tel. čísle: +420 775 55 20 99.

Storno TERAPIE je možné kdykoli do 2 dnů před termínem TERAPIE. Pokud se na TERAPIE bez omluvy nedostavíte, jsme nuceni vám účtovat celou sazbu, jako by se TERAPIE uskutečnila. Výjimkou z tohoto pravidla je, že by vás příchod na TERAPII dostal do situace, která by pro vás byla zdraví nebo život ohrožující. Pokud bez předchozího upozornění vynecháte TERAPII musí být platba za následující setkání uhrazena předem, nebude-li tak učiněno, budeme mít za to, že jste se rozhodli sérii TERAPIÍ ukončit. Rezerovaný prostor pro vás nabídneme jinému klientovi.

IX. Ochrana zdraví

Na TERAPII přijďte jen pokud nemáte příznaky virového onemocnění (kašel, kýchání, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, zimnice, únava, bolest těla aj. ), v opačném případě proveďte storno TERAPIE a vyžádejte si náhradní termín nebo proveďte online rezervaci. Klient je do terapie přijat jen pokud není pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Není-li nařízeno či jinak stanoveno není klient povinen nosit ochranu úst. Klient i hypnoterapeut má právo požádat o ochranu úst respirátorem nebo rouškou z důvodu své ochrany.

X. Specifické způsoby práce využívané při terapii

Ze setkání s klientem je pořízen audio záznam, video záznam jen se souhlasem klienta. U online setkání je pořizován video záznam automaticky. Audio nebo video záznam slouží výhradně pro vlastní zpětnou kontrolu práce terapeuta při supervizní spolupráci, případně pro výuku terapeutů ve výcviku, které hypnoterapeut vede. Hypnoterapeut se zavazuje zajistit, aby všechny osoby, které se seznámí s obsahem audio nebo video záznamu byli informovány o důvěrnosti obsahu a současně je zavazujeme k mlčenlivosti a dodržování pravidel zacházení s osobními a citlivými údaji.

TERAPIE může být přítomna další osoba tzv. terapeut ve výcviku nebo supervizor. Terapeut ve výcviku je osoba, která je zařazena do akreditovaného psychoterapeutickém výcviku. Supervizor je seniorní psychoterapeut s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem a praxí, který poskytuje zpětnou vazbu kolegovi.

XI. Aplikace DeePsy

Co je DeePsy?
DeePsy je aplikace, která nám, psychoterapeutům, umožňuje průběžně sledovat proces a výsledek (efekt) psychoterapie. Díky ní získáváme důkladnější a systematickou zpětnou vazbu na svou práci, a tím i možnost přizpůsobit terapii lépe potřebám klienta.

Proč je měření v psychoterapii důležité?
Poskytuje mi důležitou zpětnou vazbu o průběhu právě té vaší terapie. I terapeut může přehlédnout signály, že se vaše terapie nevyvíjí podle očekávání nebo že je potřeba "pozměnit kurz". Data z DeePsy mi v tom pomáhají. Přestože účinnost psychoterapie již byla mnohokrát prokázána, vědecké poznání toho, jak přesně psychoterapie funguje, je stále omezené. Potřebujeme tedy lépe porozumět tomu, jak klienti dosahují změny, co přesně daný klient v určité fázi terapie potřebuje nebo co může bránit změně. K tomu kromě teorie potřebujeme také reálná data, a ty nám právě shromažďuje Deepsy.

K čemu je to dobré pro vás?
DeePSy je nástrojem, pomocí něhož mě můžete pravidelně informovat o tom, jak se vám daří a jak vnímáte jednotlivá sezení. 

Jak měření vypadá?
Práce s DeePsy je jednoduchá. Požádám vás o vyplňování několika dotazníků, které jsou zaměřeny především na váš aktuální duševní stav, očekávání od terapie a vnímání terapeutického procesu. Dotazníky je možné vyplnit online prostřednictví zaslaného odkazu nebo v mé pracovně. Pro úsporu času doporučuji vyplnění dotazníku online. Kromě vyplnění vstupního dotazníku při zahájení terapie a na konci celé terapie (trvá 15-20 minut) vás požádám o vyplnění krátkého dotazníku na začátku a na konci každého sezení (trvá 5 minuty).

Aplikace DeePsy je provozována dvěma akademickými pracovišti (Vysoké učení technické v Brně a Masarykova univerzita). Zpracování dat je šifrované a anonymní.

Souhlas klienta s používáním aplikace
Klientovi je zaslán před konáním TERAPIE notifikační email pro udělení souhlasu na jeho emailovou adresu zadanou v rezervaci. Následně klient vyplní vstupní dotazník buď přímo ve svém počítači či mobilu nebo bude požádán o vyplnění dotazníku v pracovně hypnoterapeuta v den konání první TERAPIE.

XII. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zásady se zpracováním osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách
Podpisem tohoto informovaného souhlasu nám dáváte svolení zpracovat vaše osobní údaje v souladu s citovanou směrnicí a Zásadami se zpracováním osobních údajů. Veškerá data jsou bezpečně uložena.

Aktualizace provedena 4. 5. 2024